Máis alá do romanticismo: o simbolismo literario na literatura galega

 

DOUTORANDO Manuel Naveira Fuentes
TÍTULO Máis alá do romanticismo: o simbolismo literario na literatura galega
DIRECTOR

 

Manuel Santiago Álvarez Fernández (Forcadela)

LIÑA DE INVESTIGACIÓN GAELT
RESUMO

Con este traballo de tese preténdese investigar a influencia que o simbolismo literario (ou supernaturalismo) tivo na literatura galega, para o que se estabelecen tres partes relacionadas entre si:

En primeiro lugar o estudo do movemento simbolista, os seus fundamentos e características, á par de estabelecer as conexións existentes coas diversas perspectivas filosóficas, tanto anteriores coma coetáneas e seguintes; tratando así as súas propias influencias e o movemento en si a modo de influencia.

En segundo lugar tratarase o estudo dos autores galegos que se viron influenciados por este movemento, para así tratar os puntos en común e as innovacións que reflicten na súa obra.

En terceiro e último lugar, a modo de síntese, estabelecerase unha xenealoxía de autores marcados polas influencias deste movemento literario, á vez que se tratarán as pautas do pensamento galego nas que influíu o simbolismo literario.

PALABRAS CHAVE Simbolismo, xenealoxía, malditismo, literatura comparada, hermenéutica